Säännöt

Imatran Talviuimarit ry


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Imatran Talviuimarit ry ja kotipaikka Imatra.


2. Tarkoitus ja toiminnanlaatu

Yhdistyksen tarkoitus on avantouinnin ja siihen liittyvän toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen sekä lisätä jäsentensä yhteenkuuluvuutta ja edistää terveitä elämäntapoja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys huolehtii yhdistyksen käytössä olevista avantouintiin liittyvistä tiloista sekä järjestää kokouksia, juhlia, retkiä ja kilpailutilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna varojen hankkimiseksi asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä sekä kioskimyyntitoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa.


3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kannatusjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilöitä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa ja jäseneksi liittyessään sitoutuvat suorittamaan vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun.

Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat olleet yhdistyksen jäseninä yhtäjaksoisesti vähintään kolmekymmentä (30) vuotta ja ovat niiden vuosien aikana olleet vähintään viitenä (5) vuotena yhdistyksen hallituksen jäseninä tai muina toimihenkilöinä tai henkilöinä, jotka ovat erityisen huomattavasti auttaneet yhdistyksen toimintaa.

Kunniapuheenjohtajana voi toimia vain yksi henkilö kerrallaan. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut. Jäsen voidaan erottaa myös, jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai esiintyy hyvien tapojen vastaisesti, tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen ja kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksuja.

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos
- hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 30 vuotta.
- hän on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 10 vuoden jäsenmaksut.


6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Puheenjohtaja valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Heistä puolet (½) on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla ratkaistaan erovuorot arvalla ja myöhemmin kukin vuorollaan.

Hallituksen varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus voi tarpeen mukaan perustaa alaisuudessaan toimivia toimikuntia hoitamaan eri tehtäviä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.


8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.9.-31.8. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määrämänä päivänä ennen marraskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen  kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta joko jäsenille postitetulla kirjeellä, kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai yhdistyksen internet-kotisivuilla.


11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.  kokouksen avaus
2.  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi   ääntenlaskijaa
3.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.  hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.  esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6.  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.  vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksun sekä  kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen ja kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun suuruus
8.   valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi
9.   valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi kolme (3) muuta hallituksen varsinaista jäsentä erovuoroisten tilalle
10. valitaan kaksi (2) hallituksen varajäsentä seuraavaksi vuodeksi
11. valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi vuodeksi
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmenneljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.


13. Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.